Илмий кенгашда диссертация ҳимоялари тўғрисида эълон

 Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи Dsc.14/30.12.2019.I.84.01 рақамли Илмий кенгашда қуйидаги диссертация ҳимояси оnline-масофий шаклда ўтказилади (ZOOM платформасида).

08.00.12 – “Mинтақавий иқтисодиёт” ихтисослиги бўйича  фан доктори(DSc) илмий даражасини олиш учун:

Сотволдиев Нодирбек Журабаевич – Наманган давлат университети докторанти.

Мавзу: “Фарғона минтақасида озиқ-овқат бозорининг амал қилиш механизмини такомиллаштириш”.

Илмий маслаҳатчиси:     и.ф.д., проф. Абдусалямов М.

Расмий оппентлар:         и.ф.д., академик Ғуломов С.С., и.ф.д., проф. Рузметов Б., и.ф.д., проф. Низамов А.Б.

Етакчи ташкилот:           ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари» илмий тадқиқот маркази

Ҳимоя 2021 йил 20 август соат 14.00да ўтказилади.

168