Илмий кенгашда диссертация ҳимоялари тўғрисида эълон

 Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи Dsc.14/30.12.2019.I.84.01 рақамли Илмий кенгашда қуйидаги диссертациялар ҳимояси (оnline-масофий) шаклда ўтказилади (ZOOM платформасида).

08.00.03 – “Саноат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича фалсафа доктори(PhD) илмий даражасини олиш учун:

Саидрасулова Холида Бекпўлатовна – Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти мустақил изланувчиси.

Мавзу: “Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида ишлаб чиқаришда асосий фондлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари”.

Илмий раҳбар:               и.ф.д., проф. Хасанов Р.Р.

Расмий оппентлар:         и.ф.д., проф. Бурханов А.У., PhD Муратова Ш.Н.

Етакчи ташкилот:           Наманган мухандислик-технология институти

Ҳимоя 2021 йил 18 август соат 16.00 да  ўтказилади.

197